Menu Bar

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kepri Cotton B.V. 

 

Naam ondernemer: Kepri Cotton B.V.

Vestigingsadres: Professor Cobbenhagenlaan 47

5037 DB Tilburg

Telefoonnummer: + 31 88 622 44 00

E-mailadres: support@kepricotton.com

KvK-nummer: 71633944

BTW-identificatienummer: NL858790798B01

1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van Kepri Cotton B.V. (hierna: Kepri Cotton) en op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen jou en Kepri Cotton.

1.2  Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan je geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

2. De overeenkomst

2.1  Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Kepri Cotton zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Kepri Cotton behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heb je de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).

2.2 . Als je een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Kepri Cotton pas tot stand nadat Kepri Cotton de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan jou heeft bevestigd.

2.3  Kepri Cotton is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kepri Cotton dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kepri Cotton niet.

2.5  Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Kepri Cotton onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Kepri Cotton. Zolang de ontvangst en acceptatie niet door Kepri Cotton zijn bevestigd, kun je de overeenkomst nog ontbinden.

3. Herroepingsrecht / Bedenktermijn

3.1  Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing: na aflevering van het laatste product binnen één bestelling) aan Kepri Cotton te retourneren.

3.2  Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien:

a. het product niet beschadigd is;

b. het product niet is gebruikt, in originele staat verkeert en is voorzien van originele labels en verpakking;

c. je niet zelf hebt getracht een gebrek te herstellen

3.3  Kepri Cotton zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan jou terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks plaatsvinden).

4. Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

4.1  Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

4.2  Van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verpakt, mag je de verpakking niet verbreken. Doe je dit toch, dan kun je het product niet retourneren.

5. Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

5.1  Als je gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet je dit binnen de bedenktermijn aan Kepri Cotton melden. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.

5.2  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 1 bedoelde melding, zend je het product terug. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

5.3  Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en in originele verpakking of een verpakking die evenveel bescherming biedt als de originele verpakking, en conform de door Kepri Cotton verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.4  Retourzendingen vanuit Nederland zijn kosteloos zolang retourzending geschiedt conform de instructies op het bij het product bijgevoegde formulier. Voor retourzendingen vanuit het buitenland dien je contact op te nemen met support@kepricotton.com.

6. Garantie

6.1  De producten die onder deze garantieregeling vallen zijn kussenslopen, hoeslakens en dekbedovertrekken die door Kepri Cotton geproduceerd en online verkocht zijn (hierna: de producten).

6.2  Op de producten zit een garantie voor de termijn van 1 (één) jaar vanaf de aankoopdatum, onder de voorwaarde dat de producten gebruikt zijn voor normaal thuisgebruik.

6.3  De garantie heeft uitsluitend betrekking op materiaalfouten of productiefouten.

6.4  Niet onder de garantie valt:

a. slijtage door gebruik van de artikelen;

b. fysieke schade aan de artikelen als gevolg van (brand)gaten, scheuren of schade als gevolg van (bijtende)vloeistoffen;

c. schade aan de artikelen als gevolg van commercieel gebruik; of

d. schade aan de artikelen als gevolg van nalatigheid of nalatig onderhoud.

6.5   Als er onverhoopt een defect aan een product is, neem dan contact op met support@kepricotton.com of bel + 31 88 622 44 00.

6.6  Voor het vervangende product gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor het originele product. De aanvang van de garantieperiode voor het vervangende product is gelijk aan de aankoopdatum van het originele product.

6.7  Deze garantie laat jouw wettelijke rechten onverlet.

7. Verplichtingen van Kepri Cotton bij herroeping

7.1  Onder toepassing van artikel 7.4 vergoedt Kepri Cotton alle betalingen die je hebt gedaan toen je het product aanschafte (inclusief eventuele leveringskosten die Kepri Cotton in rekening heeft gebracht om het product aan jou af te leveren) onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je aan Kepri Cotton de herroeping (tijdig) meldde en mits deze melding tijdig heeft plaatsgevonden.

7.2  Kepri Cotton vergoedt jouw betalingen alleen als het product in originele staat verkeert, niet gebruikt is en in originele verpakking wordt teruggestuurd (of in een verpakking die evenveel bescherming biedt als de originele verpakking), behoudens hetgeen is bepaald in artikel 7 van deze Voorwaarden.

7.3  Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kepri Cotton de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet aan jou terug te betalen.

7.4  Kepri Cotton mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.5 . Kepri Cotton gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt bij aanschaf, tenzij je instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.

8. Prijs

8.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief btw.

8.2  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.3  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Kepri Cotton dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9. Levering

9.1  Kepri Cotton bezorgt alleen kosteloos in Nederland en België. Voor leveringen buiten Nederland en België rekent Kepri Cotton wel bezorgkosten.

9.2  Indien je aan Kepri Cotton schriftelijk opgave doet van een adres, is Kepri Cotton gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Kepri Cotton schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar jouw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.3  Kepri Cotton kan geen exact tijdstip voor levering aangeven.

9.4  Ben je niet thuis op het moment van bezorging, dan moet je via de website van de door Kepri Cotton gekozen bezorger een nieuw bezorgmoment kiezen. Eventuele extra bezorgkosten die Kepri Cotton hierdoor maakt, komen voor jouw rekening.

9.5  Kepri Cotton zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.6  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kepri Cotton tot het moment van bezorging aan jou.

10. Betaling

10.1  Voor zover niet anders is bepaald, bij de bestelling, in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden, dien je de door jouw verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of (bij het ontbreken van een bedenktermijn) binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

10.2  Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kepri Cotton te melden.

10.3  Indien je niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door Kepri Cotton bent gewezen op de te late betaling en Kepri Cotton jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kepri Cotton gerechtigd de door Kepri Cotton gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40.

11. Diversen

11.1  Kepri Cotton is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Geschillen

12.1  Je kunt eventuele geschillen met Kepri Cotton eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Kepri Cotton is echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1  Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2  De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

13.3  Alle geschillen tussen jou en Kepri Cotton voortvloeiende uit, of verband houdende met, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen door Kepri Cotton worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland. Voordat Kepri Cotton een geschil met jou aanhangig maakt bij de rechter te Rotterdam, zal zij jou 5 weken de tijd gunnen om van beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Als je een geschil wil starten, kan je kiezen voor voornoemde rechter of de rechter die op grond van de wet bevoegd is.

Duurzaam, eerlijk en biologisch.

Wakker worden in stijl, met een ultiem gevoel van luxe en comfort. Ontdek ons superieur en tijdloos bedlinnen en onze zachte en comfortabele handdoeken. 100% Biologisch. Altijd met respect geproduceerd en eerlijk geprijsd.

Houd Kepri Dichtbij Voor Nieuws

  1. facebook
  2. Instagram
  3. Pinterest